POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dla osób korzystających z platformy konsultacjejst.pl w Gminie Swarzędz

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników platformy konsultacjejst.pl znajdujących się pod adresem https://swarzedz.konsultacjejst.pl/ zgodnie z Rozporządzeniem Parlamen tu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO.

2.W celu skorzystania z platformy konsultacjejst.pl użytkownik powinien posiadać komputer lub inne urządzenie z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych, dostęp do Internetu oraz aktywne konto na platformie konsultacjejst.pl (z wyjątkiem Budżetu Obywatelskiego oraz wypełniania ankiet w Konsultacjach Społecznych). Dostęp do platformy konsultacjejst.pl możliwy jest poprzez następujące przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, Android, Microsoft Edge, Internet Explorer, Internet Explorer Mobile.

3.Platforma konsultacjejst.pl ma na celu umożliwienie przeprowadzenia konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Swarzędz w szczególności uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, które są zainteresowane podejmowanymi działaniami przez administrację oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego.

4.Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz reprezentujący Gminę Swarzędz z siedzibą ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz zwany dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub adresem e-mail: [email protected]. 

5.Administrator powołał inspektora ochrony danych – Pana Tomasza Surdyka, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na adres korespondencyjny: ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub adres e-mail: [email protected].  

6.Podstawą prawną działalności Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu jest ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.0.713).

7.Dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności :

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

c) art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego interesie publicznym.

8.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych przez Gminę Swarzędz. W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, płeć, adres e-mail, numer telefonu, status zawodowy . 

9.Jeśli korzysta Pan/Pani z modułu Budżetu Obywatelskiego Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu konsultacji w zakresie Budżetu Obywatelskiego. W tym celu przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefon, adres e-mail, płeć, wiek, adres IP . 

10.Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do : dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

11.Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w przypadku niepodania danych nie będzie Pan/Pani mógł/mogła wziąć udział w Konsultacjach Społecznych przeprowadzanych przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz. 

12.Dane osobowe Pani/Pana mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa .

13.Odbiorcami danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń .

14.Przetwarzane dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

15.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane osobowe są przetwarzane przez czas, który jest potrzebny do przeprowadzenia Konsultacji Społecznych lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.